Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Reklamacje

1. Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@believesklep.pl lub listownie na adres: GRUPA ESHOP s.c. ul. Czapskiego 3b/4, 33-100 Tarnów. 

2. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii faktury VAT lub podanie nr Zamówienia).

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zam. towaru. Wyjątkiem jest bielizna na którą zwrotów nie przyjmuje się. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (GRUPA ESHOP s.c. ul. Czapskiego 3b/4  Tarnów 33-100, adres e-mail: kontakt@believesklep.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, sprzedający zwraca konsumentowi wszystkie pieniądze które otrzymał od niego bez uwzględnienia kosztów za przesyłkę w terminie do 14 dni od momentu otrzymania informacji od kupującego o odstąpieniu od umowy. 

4. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: GRUPA ESHOP s.c. ul. Czapskiego 3b/4, 33-100 Tarnów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie na czas wysyłki zwracanego Towaru.

 Pozostałe kwestie związane ze zwrotem towaru oraz reklamacją opisane są w regulaminie sklepu www.believesklep.pl 

Formularz zwrotu towaru. Należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr faktury VAT, o ile była wystawiana

GRUPA ESHOP s.c. ul. Czapskiego 3b/4 , 33-100 Tarnów

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.believesklep.pl”

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Umowa sprzedaży została zawarta z GRUPA ESHOP s.c. w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ………………..……………. roku. i

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….

………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

i NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ